Læringsmål for LIS

 

Lenke til Kompendiets hovedside (revmakompendium.no) her

BASISKOMPETANSE (Læringsmål REV 001- REV 005)

Foto: PxHere

Læringsmål for spesialistutdanning i revmatologi (LIS) er definert av Helsedirektoratet. Nedenfor er lenke til Helsedirektoratets læringsmål for LIS og en liste med lenker til  de aktuelle kapitlene i Grans kompendium i revmatologi for leger i spesialistutdanning. Kompetanseportalken benyttes for dokumentasjon av spesialistutdanningen

Lenke til Helsedirektoratets side 

Lenke til Kompetanseportalen

Liste med læringsmål og lenker til respektive kapitler i Kompendiet:

REV 001 Anatomi og fysiologi ved normale og patologiske prosesser – revmatiske sykdommer

Ha god kunnskap om anatomi og fysiologi ved normale og patologiske prosesser relevant for revmatiske sykdommer, herunder beinmetabolisme, fatigue, inflammasjon, smertefysiologi og smertemekanismer.

REV 002 Normal, mikroskopisk og makroskopisk patoanatomi og histologi

Ha god kunnskap om normal samt mikroskopisk og makroskopisk patoanatomi og histologi av organsystemer og vev relevant for revmatologiske sykdommer.

REV 003 Immunsystemets oppbygning og funksjon

Ha god kunnskap om immunsystemets oppbygning og funksjon, herunder osteoimmunologi, mekanismer for toleranse og autoimmunitet.

REV 004 Utredning, behandling og oppfølging

Selvstendig kunne starte utredning, behandle og følge opp alle revmatiske sykdommer.

REV 005 Helhetlig vurdering av helse- og sykdomssituasjon

Selvstendig kunne foreta en helhetlig vurdering av en revmatisk pasients helse- og sykdomssituasjon.

INFLAMMATORISKE ARTRITTSYKDOMMER (Læringsmål REV 006-REV 020)

REV 006

Ha god kunnskap om epidemiologi, genetikk, patogenese, sykdomsmanifestasjoner, kliniske uttrykksformer, naturlig forløp, potensielle komplikasjoner og prognose.

Revmatoid artritt (RA)

Psoriasisartritt

Aksial og perifer spondylartritt, herunder ankyloserende spondylitt

REV 007

Ha god kunnskap om epidemiologi, genetikk, patogenese, sykdomsmanifestasjoner, kliniske uttrykksformer, naturlig forløp, potensielle komplikasjoner og prognose ved

Palindrom revmatisme

Stills sykdom

RS3PE

IBD-relatert artritt

Reaktiv artritt

REV 008 Artrittsykdommene

Ha god kunnskap om differensialdiagnostikk og differensialdiagnoser ved artrittsykdommene, herunder:

De inflammatoriske revmatiske artrittsykdommene

Infeksiøs artritt

Krystallartritt

Paramalign artritt

Artritter sekundært til infeksjon

Artritter ved systemiske bindevevssykdom mv.

Ha god kunnskap om typisk klinisk bilde for de enkelte sykdommene og gjeldende klassifisering.

REV 009 Revmatologisk målrettet anamnese – klinisk presentasjon

LÆRINGSMÅL: Beherske opptak av en målrettet revmatologisk anamnese basert på klinisk presentasjon, inkludert typiske symptomer ved inflammatoriske smerter, relevante symptomer fra andre organsystemer og komorbiditeter relevant for diagnostikk og videre behandling.

REV 010 Ledd, rygg og andre relevante organsystemer – klinisk revmatologisk undersøkelse

LÆRINGSMÅL: Selvstendig kunne planlegge og utføre målrettet klinisk revmatologisk undersøkelse av ledd, rygg og andre relevante organsystemer, inkludert perifer nevrologisk undersøkelse og kartlegging av ekstraartikulære manifestasjoner.

REV 011 Ledd, sener og tilgrensende strukturer – ultralydundersøkelse med standardprojeksjoner

LÆRINGSMÅL: Selvstendig kunne utføre ultralydundersøkelse av ledd, sener og tilgrensende strukturer med standardprojeksjoner. Selvstendig kunne vurdere inflammatoriske, degenerative og andre strukturelle forandringer.

REV 012 Leddvæske – prøvetaking og mikroskopering

LÆRINGSMÅL : Beherske aspirasjon og videre diagnostikk av leddvæske, herunder selvstendig kunne mikroskopere og vurdere tilstedeværelse av celler og krystaller. Selvstendig kunne sikre adekvat prøvetaking for mikrobiologisk undersøkelse

REV 013 Laboratoriesvar. Tolkning ved artrittsykdommer

Ha god kunnskap om diagnostiske undersøkelser for revmatologiske sykdommer, herunder Selvstendig kunne tolke svar på relevante laboratorieundersøkelser.

REV 014 Billeddiagnostisk utredning ved ledd, columna og organmanifestasjoner

LÆRINGSMÅL: Ha god kunnskap om indikasjon for bildediagnostisk utredning av perifere ledd, columna og andreorganmanifestasjoner. Selvstendig kunne velge egnet modalitet, herunder røntgen, CT, MR, PET, skjelettscintigrafi og andre metoder ved revmatisk sykdom.

REV 015 Behandling og Behandlingsretningslinjer

Ha god kunnskap om og selvstendig kunne igangsette og følge opp behandling av inflammatorisk revmatiske artrittsykdommer. Ha god kunnskap om aktuelle lokale, nasjonale og internasjonale behandlingsretningslinjer for revmatoid artritt, psoriasisartritt og aksial spondylartritt.

REV 016 Skåring av sykdomsaktivitet og organskade

Beherske kliniske verktøy og skåringssystemer for kartlegging av revmatologisk sykdomsaktivitet og/eller organskade.

 REV 017 Anamnese ved etablerte revmatiske sykdommer

Beherske opptak av målrettet revmatologisk anamnese av pasienter med etablert sykdom med fokus på tidligere behandling, årsaker til endringer i tidligere behandlingsregimer og kompliserende komorbiditeter.

REV 018 Utprøvende behandling

Beherske behandling av pasienter som ikke har respondert på konvensjonell behandling, herunder ha kunnskap om behandling utenfor indikasjon.

REV 019 Ledd – punksjon, aspirasjon og injeksjon

LÆRINGSMÅL: Selvstendig kunne utføre punksjon, aspirasjon og injeksjon av fingerledd, håndledd, albue, skulder, hofte, kne, ankel og tåledd.

REV 020 Seneskjeder og bursae – punksjon, aspirasjon og injeksjon

LÆRINGSMÅL: Selvstendig kunne utføre punksjon, aspirasjon og injeksjon av seneskjeder og bursae

INFLAMMATORISKE REVMATISKE BINDEVEVSSYKDOMMER (Læringsmål REV 021-REV 033)

Dermatomyositt

Suzuki A, Kondoh Y, Taniguchi H, Tabata K, Kimura T, Kataoka K, Ono K, Hashisako M, Fukuoka J – Respiratory medicine case reports (2016). CC BY-NC-ND 4.0

REV 021

Ha god kunnskap om epidemiologi, genetikk, patogenese, sykdomsmanifestasjoner, kliniske uttrykksformer, naturlig forløp, potensielle komplikasjoner og prognose for systemiske bindevevssykdommer, herunder:

SLE

Antifosfolipidsyndrom

Sjögrens syndrom

MCTD

Systemisk sklerose

Inflammatoriske myopatier

REV 022 Symptomer og kliniske sykdomsbilder

Ha god kunnskap om kliniske bilder, herunder atypiske kliniske bilder, samt differensialdiagnostikk/diagnoser ved mistenkt systemisk bindevevssykdom.

REV 023 Utredning, diagnostisering og differensialdiagnoser

Selvstendig kunne identifisere kliniske revmatologiske problemstillinger og formulere tentative diagnose og differensialdiagnoser ved inflammatoriske systemiske bindevevssykdommer.

REV 024 Undersøkelse av organer

Beherske målrettet klinisk revmatologisk undersøkelse av organer relevant for bindevevssykdommer.

REV 025 Blodprøver, urinprøver, bildediagnostikk og organspesifikke vevsprøver

Ha god kunnskap om metodene og tolkning av blodprøver, urinprøver, bildediagnostikk og organspesifikke vevsprøver relatert til inflammatoriske systemiske bindevevssykdommer.

REV 026 Kapillærmikrosiopi

Beherske utførelse og tolkning av funn ved kapillærmikrosiopi.
Utdypende tekst Det vises til prosedyre. Minimum 50 prosedyrer er anbefalt.

REV 027 Urinmikroskopi – nefrittsediment 

Beherske urinmikroskopi og selvstendig kunne gjenkjenne et nefrittsediment og tolke funn i lys av sykehistorie og klinisk undersøkelse.

REV 028 Ultralydundersøkelse – fysikk, teknikk og innstillinger

Ha kunnskap om fysikk, grunnleggende teknikk og innstillinger ved ultralydundersøkelse, herunder av kar, ledd og store spyttkjertler.

REV 029 Akutte tilstander

Beherske diagnostikk og behandling av akutte og livstruende bindevevssykdommer og vaskulittsykdommer.

REV 030 Organmanifestasjoner ved Systemiske Bindevevssykdommer

Ha god kunnskap om organmanifestasjoner ved inflammatoriske systemiske bindevevssykdommer.

REV 031 Behandling: Initiering og oppfølging ved Systemiske Bindevevssykdommer

Selvstendig kunne igangsette og følge opp behandling for inflammatorisk revmatiske bindevevssykdommer.

REV 032 Nyoppståtte bindevevssykdommer

Selvstendig kunne starte behandling, planlegge og gjennomføre oppfølging, herunder fastsetting av behandlingsmål, ved nyoppståtte bindevevssykdommer.

REV 033 Behandling av bindevevssykdommer: Behandlingsanbefalinger

Ha god kunnskap om evidens og erfaringsbaserte legemiddeltiltak, nasjonale og internasjonale behandlingsanbefalinger. Beherske målstyrt behandling. Beherske behandling av non-responder på konvensjonell behandling og bruk av legemidler utenfor godkjent indikasjon.

God kunnskap inbefatter at legen behersker målstyrt legemiddelbehandling slik som angitt i behandlingsanbefalinger eller i henhold til akseptert og forsvarlig medisinsk praksis

INFLAMMATORISKE REVMATISKE VASKULITTSYKDOMMER (Læringsmål REV 034-REV 052)

Vaskulitt ved Granulomatøs polyarteritt (GPA).

Lima AM, Torraca Pde F, Rocha SP, Santiago CM, Ferraz FH – Anais brasileiros de dermatologia (2015 May-Jun). CC BY-NC 4.0

REV 034 Polymyalgia revmatika, Takaysus sykdom, Kjempecellearteritt, Polymyalgia nodosa med flere. Ha god kunnskap om epidemiologi, patogenese, kliniske manifestasjoner, genetikk, behandlingsalternativer, potensielle komplikasjoner og prognose for sykdommene:

Polymyalgia revmatika

Takayasus sykdom

Kjempecellearteritt

Polymyalgia revmatika

Takayasus sykdom

Kjempecellearteritt

Polyarteritis nodosa

Kawasakis syndrom

Granulomatøs Polyangitt (GPA)

Eosinofil Granulomatøs Polyangitt (EGPA)

Mikroskopisk Polyangitis (MPA)

IgA vaskulitt (Henoch Schönlein)

Kryoglobulin vaskulitt

Annen immunkompleks vaskulitt (Goodpasture med flere)

Mb.Bechets

Uspesifisert nekrotiserende vaskulitter

REV 035 Immunkompleks vaskulitt (Goodpasture)

Ha kjennskap til epidemiologi, patogenese, kliniske manifestasjoner, behandlingsalternativer, potensielle komplikasjoner og prognose for annen immunkompleks vaskulitt (Goodpasture).

REV 036 Klassifikasjon av vaskulittsykdommer

Ha god kunnskap om ulike undergrupper av vaskulittsykdommer basert på ulike klassifikasjonskriterier, herunder kliniske og immunologiske kjennetegn.

REV 037 Klinisk undersøkelse

Beherske planlegging og utførelse av målrettet revmatisk klinisk undersøkelse av relevante organ som ledd, øye, hud og indre organer.

REV 038 Differensialdiagnoser ved vaskulitt

Ha god kunnskap om differensialdiagnostikk/diagnoser ved samtidige symptomer fra multiple organer/vev ved systemiske vaskulittsykdommer.

REV 039 Prioriteringer

Beherske identifiseringen av klinisk relevante problemstillinger og formulere en prioritering av disse, inkludert forklaringer/begrunnelse for valg ved systemiske vaskulittsykdommer.

REV 040 Utredning

Ha god kunnskap om metodene for utredning av systemiske vaskulittsykdommer, deres symptomer og organmanifestasjoner, herunder ved hjelp av: laboratorieprøver, bildediagnostikk, vevsprøver og andre organspesifikke undersøkelses metoder.

REV 041 Immunologiske teknikker og tolkning av prøveresultater

Kjenne til immunologiske teknikker og selvstendig kunne tolke resultatet av immunologiske prøver benyttet i diagnostikk av inflammatoriske revmatiske bindevevssykdommer.

REV 042 Bildediagnostikk

Ha god kunnskap om egnede modaliteter for bildediagnostisk utredning av revmatisk sykdom: CT, MR, PET og andre modaliteter.

REV 043 Ultralyd-undersøkelse av blodkar

Beherske grunnleggende teknikk og tolkning av funn ved UL-undersøkelse av kar.

REV 044 Klassifikasjonkriterier. REV 091 Registre for kvalitetssikring og Forskningsregistre 

Beherske klinisk klassifisering av vaskulittsykdommer etter gjeldende og anerkjente klassifikasjonskriterier og registrere informasjon i lokale, regionale eller nasjonale registre.

REV 045 Akutte og livstruende vaskulitt-tilstander

Selvstendig kunne gjenkjenne kliniske faresignaler og raskt prioritere riktig utredning og behandling ved akutte og livstruende tilstander hos pasienter med systemisk vaskulittsykdom.

REV 046 Organmanifestasjoner ved vaskulitt

Ha god kunnskap om organmanifestasjoner i systemiske vaskulittsykdommer som har betydning for prognose, valg av behandling og samhandling med andre spesialiteter.

REV 047 Behandlingsstart og oppfølging

Selvstendig kunne igangsette og følge opp behandling for systemiske vaskulittsykdommer, inkludert fastsetting av behandlingsmål og målstyring av behandlingen.

REV 048 Evidensbasert og erfringsbasert behandling

Ha god kunnskap om ulike evidens- og erfaringsbaserte legemiddeltiltak i systemiske vaskulittsykdommer.

REV 049 Kombinasjonsbehandlinger

Beherske indikasjonene for bruk av ulike legemidler og kombinasjoner av legemidler i ulike faser av sykdomsforløpet i systemiske vaskulittsykdommer.

REV 050 Behandlingsstrategi

Beherske planlegging, gjennomføring og oppfølging av behandling ved vaskulittsykdommer.

REV 051 Skåringssystemer for sykdomsaktivitet og organskade

Selvstendig kunne bruke kliniske verktøy og skåringssystemer for kartlegging av sykdomsaktivitet og/eller organskade inkludert bruk av relevante IKT- applikasjoner ved systemiske vaskulittsykdommer.

REV 052 Utprøvende behandling

Selvstendig kunne gjenkjenne pasienter med vaskulitt som ikke har respondert på konvensjonell behandling og kunne ta del i behandlingen av disse, herunder ha kunnskap om behandling utenfor indikasjon.

BARNEREVMATOLOGI (Læringsmål REV 053- REV 062)

Foto: PxHere

REV 053 Diagnostikk og behandling

Under supervisjon kunne diagnostisere og behandle barn og unge med revmatisk sykdom i samarbeid med relevant spesialist.

REV 054 Symptomer og funn, forskjeller fra voksne

Ha gode kunnskaper om presenterende symptomer, funn og sykdomskarakteristika hos barn i ulik alder, og om forskjeller mellom revmatisk sykdom hos barn og liknende sykdommer hos voksne.

REV 055 Behandling med legemidler

Ha kjennskap til de viktigste anti – revmatiske legemidler hos barn og spesielle forhold ved legemiddelvalg og oppfølging av medisineringen hos barn.

REV 056 Differensialdiagnoser

Ha god kunnskap om de viktigste differensialdiagnostiske overveielser ved revmatisk sykdom hos barn i ulike aldre.

REV 057 Ledd og sener. Ultralyd og injeksjoner

Ha god kunnskap om anatomiske forhold vedrørende ledd og sener hos barn i vekst. Under supervisjon kunne utføre en ultralydevaluering av ledd hos barn og unge og ha kunnskap om utførelse av ultralyd-veiledet leddinjeksjon på barn.

REV 058 Informasjon til pasient og pårørende. Psykososiale konsekvenser

Ha god kunnskap om betydningen av pasient- og pårørende-opplæring. Selvstendig kunne identifisere behov og anvende metoder og pedagogiske prinsipper for å drive pasient- og pårørende-opplæring tilpasset pasientens alder. Ha god kunnskap om de psykososiale konsekvensene av å vokse opp med og leve med en kronisk revmatisk sykdom og ha kunnskap om mulighetene for tiltak.

REV 059 Nasjonale kompetansesentre

Ha god kunnskap om relevante nasjonale kompetansesentre og deres tilbud.

REV 060 Vekstforstyrrelser

Ha kunnskap om vekstforstyrrelser i revmatiske sykdommer hos barn.

REV 061 Voksne med juvenile revmatiske sykdommer

Beherske igangsetting og kontinuerlig behandling/oppfølging av voksne pasienter med juvenile revmatiske sykdommer.

REV 062 Unge med revmatisk sykdom. Overgang til voksenrevmatologien

Ha god kunnskap om utfordringer og muligheter for unge med revmatisk sykdom som går over til oppfølging i voksenrevmatologien.

ANDRE RELEVANTE TILSTANDER (Læringsmål REV 063-REV 077)

IgG4 relatert sykdom.

Li W, Chen Y, Sun ZP, Cai ZG, Li TT, Zhang L, Huang MX, Hua H, Li M, Hong X, Su JZ, Zhang ZY, Liu YY, He J, Li ZG, Gao Y, Yu GY – Arthritis research & therapy (2015). CC BY 4.0

REV 063 Ikke-inflammatoriske ledd-, muskel og skjelettsymptomer. Innledende behandling

Beherske diagnostisering av ikke-inflammatoriske ledd-, muskel- og skjelettsymptomer, og selvstendig kunne gi innledende behandling, herunder:

Lumbago

Isjias

Carpal tunnel syndrom

Bakers cyste

Entesopatier

Peritendinitt (seneskjedebetennelse)

Kapsulitt i skulder

REV 064 Differensialdiagnostikk av muskel-skjelettsykdommer

Ha god kunnskap om differensialdiagnostikk ved symptomer fra muskel- skjelettsystemet.

REV 065 Artrose. Bildediagnostikk og henvisningspraksis

Beherske diagnostikk og behandling av degenerative leddsykdommer/artrose, med ultralyd og annen relevant bildediagnostikk, samt kjenne til kriterier for å henvise til annen relevant spesialist.

REV 066 Artrose Behandling

Selvstendig kunne igangsette medikamentell behandling ved artrose, og ha kunnskap om og kunne henvise til ikke-medikamentell behandling av artrose.

REV 067 Krystallartritter

Selvstendig kunne gjenkjenne og igangsette aktuell behandling av krystallartritter, herunder urinsyregikt og kalsiumpyrofosfatartritt.

REV 068 Arthritis urica (Urinsyregikt) og komorbiditet

Beherske igangsetting av behandling og oppfølging av pasient med arthritis urica og betydelig kompliserende komorbiditet.

REV 069 Urinsyrekrystaller og chondrocalcinosekrystaller; mikroskopi av leddvæske

Beherske utførelse av mikroskopi av leddvæske med tanke på undersøkelse for urinsyrekrystaller og chondorcalcinosekrystaller.

REV 070 Smertetilstander

Beherske diagnostikk og behandling av kroniske ikke-inflammatoriske smertetilstander.

REV 071 Fibromyalgi

Selvstendig kunne diagnostisere fibromyalgi og gi behandlingsråd til primærhelsetjenesten.

REV 072 Regionalt Smertesyndrom

Ha kunnskap om og under supervisjon bidra til diagnostikken ved regionalt smertesyndrom.

REV 073 Metabolske tilstander i revmatologi

Ha god kunnskap om aktuell behandling av metabolske tilstander assosiert med revmatisk sykdom, herunder hemokromatose og andre beinsykdommer.

REV 074 Løfgrens syndrom og annen sarkoidose

Selvstendig kunne gjenkjenne og igangsette diagnostikk og behandling ved Løfgrens syndrom. Selvstendig kunne gjenkjenne andre sykdomsmanifestasjoner ved sarkoidose og henvise til relevant spesialist.

REV 075 Primærtumores, leddnære

Selvstendig kunne oppdage primærtumores i ledd og leddnære strukturer.

REV 076 Autoinflammatoriske sykdommer

Ha god kunnskap om autoinflammatoriske sykdommer som kronisk residiverende multifokal aseptisk osteomyelitt, familiær middelhavsfeber og andre autoinflammatoriske febersykdommer.

REV 077 Septisk artritt

Selvstendig kunne gjenkjenne septisk artritt, og bistå i diagnostikk og behandling av tilstanden.

REVMATISK SYKDOM I UTVALGTE BEHANDLINGSGRUPPER (Læringsmål REV 078-REV 079)

Foto: PxHere

Rev 078 Svangerskap, fødsel og amming

Ha kunnskap om behandlingsmuligheter under svangerskap, fødsel og amming og selvstendig kunne gi råd i forbindelse med svangerskapsplanlegging.

REV 079 Geriatriske pasienter

Ha god kunnskap om geriatriske pasienter med revmatisk sykdom og selvstendig kunne gjøre vurderinger av polyfarmasi og palliasjon.


REV 080 Hudmanifestasjoner

Ha kunnskap om diagnostikk og behandling av hudmanifestasjoner ved revmatiske sykdommer, herunder legemiddelreaksjoner, maligne sykdommer, psoriasis og erytema nodosum.


REV 081  Øyemanifestasjoner

Ha kunnskap om diagnostikk og behandling av øye manifestasjoner ved revmatiske sykdommer og ved bruk av antirevmatiske legemidler.

FARMAKOLOGI (REV 082- REV 084 + REV 149)

Fot: PxHere

REV 082 Tilpasset legemiddelbehandling

Beherske individuelt tilpasset legemiddelbehandling under hensyn til alder, kjønn, organfunksjon og komorbiditet og ha god kunnskap om legemiddelrelaterte problemer. Ha god kunnskap om virkningsmekanismer, dosering, indikasjoner, kontraindikasjoner, monitorering og legemiddelsikkerhet/bivirkninger av legemidler brukt i behandling av revmatiske sykdommer.

REV 083 Vaksinasjon

Ha god kunnskap om retningslinjer for vaksinasjon, både av den generelle befolkning og av immunsupprimerte pasienter.

REV 084 Behandlingssvikt

Ha god kunnskap om årsaker til primær og sekundær behandlingssvikt og implikasjoner for videre behandling, herunder kunnskap om prinsippene for medikamentmålinger i serum.

REV 149 Medikamenter og Nyresykdom

Ha kunnskap om farmakokinetiske og farmakodynamiske forhold ved nyresykdom. Selvstendig kunne foreta medisinjustering ut fra kjennskap til nyrefunksjon og legemiddelets elimineringsprofil / nefrotoksisitet.

IKKE-MEDIKAMENTELL BEHANDLING (REV 085- REV 090)

Foto: PxHere

REV 085 Evidens og erfaringsbasert behandling; Revmakirurgi og Rehabilitering

Ha god kunnskap om aktuelle evidens- og erfaringsbaserte ikke-medikamentelle revmatologiske behandlingsmuligheter, herunder funksjonsbevarende kirurgi og identifisering av rehabiliteringsbehov.

REV 086 Revmakiururgi

Ha kjennskap til kirurgiske behandlingsmuligheter, indikasjon og komplikasjoner ved kirurgisk behandling av revmatisk sykdom og kunnskap om tilstander som bør henvises til revmakirurg/ortoped.

REV 087 Rehabilitering

Selvstendig kunne identifisere rehabiliteringsbehov hos enkeltpasienter og bidra til igangsettelse av rett rehabilitering på rett nivå.

REV 088 Rehabilitering. Behandlingsprinsipper

Ha kunnskap om aktuelle behandlingsprinsipper benyttet ved rehabilitering i revmatologi.

REV 089 Samarbeidende helsepersonell

Ha kjennskap til ikke-farmakologiske tiltak som også ytes fra samarbeidende helsepersonell.

REV 090 NAVs tjenester

Selvstendig kunne gi sykdomsrelevante innspill til NAVs tjenester, herunder vurdering av arbeidsevne hos pasienter med revmatologisk sykdom, anskaffelse av hjelpemidler.

AKADEMISK KOMPETANSE (Læringsmål REV 091-092)

REV 091 Kvalitetsregistre

Ha god kunnskap om lokale, regionale og nasjonale kvalitetsregister for revmatiske sykdommer og hvordan en kan bidra til registreringen av disse og delta i arbeidet om hvordan resultatene kan anvendes.

REV 092 Forskningsprosjekter

Ha god kunnskap om metodologiske og praktiske utfordringer ved gjennomføring av basalmedisinske og kliniske forskningsprosjekter og under veiledning bidra til forskningsaktivitet/kvalitetssikre informasjonsinnsamling.

ANDRE SENTRALE LÆRINGSMÅL I REVMATOLOGI (et utvalg)

REV 123 Pulmonal Hypertensjon

Ha kunnskap om ulike årsaker til pulmonal hypertensjon og utredning av disse.

REV 126 Lungefunksjonsundersøkelser

Ha god kunnskap om indikasjon, nytte og begrensninger av PEF-måling og spirometri. Selvstendig kunne tolke flow-volumkurve og spirometri.

REV 130 Bronkoskopi

Kjenne til indikasjoner, kontraindikasjoner og komplikasjoner ved bronkoskopi og lunge- og pleurabiopsier.

REV 131 Lungerøntgen og CT

Ha god kunnskap om indikasjon, utførelse og begrensninger ved røntgen og CT av thorax og ved røntgen thorax. Selvstendig kunne tolke funn av luftholdighet, fortetninger, interstitielt ødem, frakturer, subkutant emfysem og luft/væske i pleurahulen.

REV 141+148 Plasmaferese

Ha kunnskap om indikasjon for og gjennomføring av plasmaferese.

REV 165 Osteoporose

Ha kunnskap om utredning og behandling av osteoporose.

REV 167 Osteoporose, beintetthetsmåling og annen utredning. Behandling

Ha kunnskap om undersøkelsesprinsippene og beherske tolking av beintetthetsmåling, samt annen utredning og behandling av osteoporose.

REV 182 Infeksjon i protese, graft eller annet fremmedlegme, biofilm

Ha kjennskap til symptomer og tegn som indikerer infeksjon i protese, graft eller annet fremmedlegeme. Ha kjennskap til prinsipper for dannelse, forebygging og behandling av biofilm.

REV 183 Ervervet immunsvikt

Ha kunnskap om og under supervisjon fra spesialist kunne iverksette adekvat antimikrobiell og støttebehandling hos pasienter med ervervet immunsvikt på grunn av:

HIV

Kreftsykdom

Nyresvikt

Bruk av immunmodulerende legemidler som cytostatika og biologiske legemidler

REV 186 Anemier

Selvstendig kunne diagnostisere og behandle de vanligste anemier.

Inkluderer anemi grunnet mangel på jern, vitamin B12, folat, anemi ved kronisk sykdom/sekundær anemi.

REV 196 Nevrologiske tilstander med leddsymptomer

Under supervisjon kunne gjenkjenne nevrologiske tilstander med leddsymptomer, og henvise til relevant spesialist.

REV 201 Maligne sykdommer med revmatiske symptomer

Ha kunnskap om revmatiske symptomer ved maligne sykdommer.


Komplett liste over Helsedirektoratets læringsmål for spesialistutdanning i Revmatologi (lenker til Helsedirektoratet)

Komplett liste 

Akademisk kompetanse

Akutt indremedisin

Andre generelle læringsmål

Andre relevante tilstander

Barnerevmatologi

Basiskompetanse

Blodsykdommer

Endokrinologi

Etikk

Farmakologi

Fordøyelsessykdommer

Forskningsforståelse

Hjertesykdommer

Hudsykdommer

Ikke-medikamentelle behandlingsmuligheter

Indremedisin

– basiskompetanse

Infeksjonssykdommer

Inflammatoriske artrittsykdommer

Inflammatoriske revmatiske vaskulittsykdommer

Inflammatoriske systemiske bindevevssykdommer

Kommunikasjon

Kunnskapshåndtering

Kvalitet og pasientsikkerhet

Lovverk

Lungesykdommer

Nevrologi

Nyresykdommer

Pasient- og brukermedvirkning

Pasient- og pårørende opplæring

Psykiatri

Revmatisk sykdom i utvalgte behandlingsgrupper

Samhandling

Systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse

Øyesykdommer

 2,029 besøkende totalt,  1 besøk i dag